Konkurs na plakat dot. przeciwdziałania cyberprzemocy

Z A T W I E R D Z A M

 

 

WICEDYREKTOR

mgr Teresa Kostyszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N

KONKURSU NA PLAKAT  DOT. PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY

 

 

pod hasłem

„WYRWIJ SIĘ Z CYBERNETYCZNEJ SIECI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 

Gorzów Wlkp., 2019 r.

 

I. ORGANIZATOR:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 

II. CELE KONKURSU:

 

1. Uwrażliwienie uczniów ZSO nr 1 w Gorzowie Wlkp., na problem przemocy

    w cyberprzestrzeni (mowa nienawiści, cyberprzestępczość, cyberprzemoc).

 

2. Zaangażowanie uczniów ZSO nr 1 w przeciwdziałanie cyberprzemocy.

 

3. Wzmocnienie pozytywnych wzorców na poziomie pomocy ofiarom cyberprzemocy.

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu w formie papierowej, w formacie
    A-2, w dowolnej technice plastycznej (kolaż, pastele, farby plakatowe, malowanie
    sprayem, kredki) lub w formie grafiki komputerowej (plakat zapisany w formacie
    zdjęciowym PNG lub JPEG na płycie CD-R lub na pendrive) .  

 

2. Tematyka plakatu powinna dotyczyć:

    - zjawisk związanych z cyberprzemocą w Internecie i z użyciem telefonu
       komórkowego,
    - pomocy ofiarom cyberprzemocy,

    - reagowania na cyberprzemoc  – sprzeciw wobec cyberprzemocy.    

 

IV. ADRESACI KONKURSU:


1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie ZSO nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 

2. Autorem plakatu może być tylko jedna osoba.

 

V. ORGANIZACJA KONKURSU:

 

1. Konkurs odbywać się będzie w formule jednoetapowej (etap szkolny).

 

2. Jeden twórca może dostarczyć tylko jeden plakat.

 

3. Uczniowie, powinni dostarczyć plakat do sekretariatu szkoły (podpisany
    na odwrocie pracy – imię i nazwisko, klasa) w terminie do 22 marca 2019 r.

 

VI. OCENA PRAC

 

1. Komisja Konkursowa zostanie utworzona z przedstawicieli szkoły:


- psycholog szkolny,
- pedagog szkolny,
- nauczyciel przedmiotowy,
- nauczyciel informatyki.  

2. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.

 

3. Kryteriami oceny będą:

- zgodność treści plakatu z przedmiotem konkursu,

- wartość artystyczna i techniczna plakatu,

- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na plakat,

- wartość merytoryczna i walory edukacyjne plakatu.

 

4. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce.

 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo

    do swobody w wyborze najlepszych prac.

 

VII. NAGRODY

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez szkołę.

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 29 marca 2019 r.

 

2.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół
    Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz na Facebooku szkoły.

 

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w działaniach

     profilaktycznych realizowanych przez ZSO nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 

2.  Dostarczając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze

     upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie swojego

     imienia i nazwiska przez Organizatora.

 

3.  Prace dostarczone nie spełniające wymogów regulaminowych

     zostaną zdyskwalifikowane.

 

4. Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrekcja ZSO nr 1
     w Gorzowie Wlkp.  

 

5. Autor zrzeka się praw autorskich na rzecz organizatora.

 

6. Wykonane plakaty nie mogą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych
    praw osób trzecich.

 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Szczegółowych informacji udziela:

 

Aleksandra Berezowska – psycholog szkolny (gabinet nr 32 A)
Piotr Wiśniewski – pedagog szkolny (gabinet nr 53)

 

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: