Zadania Pedagoga Szkolnego

Zadania Pedagoga Szkolnego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Lp.

Zadania ogólnowychowawcze

Formy i środki realizacji zadań

1.

Rozpoznanie

1. Sporządzenie imiennych wykazów uczniów wybitnie
    zdolnych i sprawiających trudności wychowawcze.

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Opracowanie wyników diagnozy.

4. Ustalenie źródeł trudności wychowawczych.

5. Opracowanie programu pomocy uczniowi i rodzinie.

2.

Rozpoznanie i ocena sytuacji materialnej uczniów

Sporządzenie imiennych wykazów uczniów wymagających pomocy materialnej.

3.

Systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji obowiązku szkolnego

1. Analiza statystyki frekwencji.

2. Ustalenie źródła przyczyny absencji szkolnej.

3. Pomoc w rozwiązaniu problemu.

4.

Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej wyników diagnozy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej uczniów

1. Opracowanie i analiza materiałów statystycznych.

2. Ocena opisowa, opracowanie wniosków do dalszej
    pracy.

 

5.

Realizacja programu doradztwa zawodowego.

1. Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców.

2. Udział uczniów w Targach Edukacyjnych.

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie
    predyspozycji zdrowotnych.

4. Kierowanie uczniów na testy specjalistyczne np. test
     wyobraźni przestrzennej.

5. Organizacja warsztatów pt. „Moje plany zawodowe”.

6.

Realizacja programu profilaktyki

Współpraca z instytucjami i zakładami opieki zdrowotnej
w ramach realizacji przyjętego programu.

7.

Organizacja pomocy nauczycielom
i wychowawcom klas

1. Wspólna analiza trudnych sytuacji wychowawczych.

2. Ustalenie sposobów zapobiegania oraz likwidacji
    niepowodzeń wychowawczych.

3. Wskazywanie odpowiedniej literatury fachowej.

4. Pomoc w organizacji lekcji wychowawczych
    ( organizowanie prelekcji i spotkań z udziałem
    psychologa, prawnika, lekarza, policji itp.)

8.

Promocja szkoły

1.Przygotowanie aktualnych informacji o szkole na stronę
    internetową.

2. Wyjście do uczelni wyższych.

3. Drzwi otwarte szkoły.

 

 

 

 

Pedagog Szkolny realizuje ponadto nowatorskie zajęcia i warsztaty z zakresu:

 

- uzależnienia (narkotyki, alkohol, hazard, telefon, Internet itp.)

- handel ludźmi,

- pigułka gwałtu,
- negocjacje cywilne,

- cyberprzemoc,

- terroryzm,

- sekty-grupy psychomanipulacyjne,

- tolerancja,

- mowa nienawiści,

- integracja grupowa.