Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    dojrzewający owoc
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Dojrzewający owoc

Projekt edukacyjny „Dojrzewający owoc”
realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

 
Projekt jest zadaniem realizowanym w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.
 
 
Cel główny projektu:    optymalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
 
Cele szczegółowe:
        określenie poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności
z przedmiotów maturalnych w kolejnych latach nauki,
        kształtowanie ponadprzedmiotowych i przedmiotowych umiejętności kluczowych,
        zapoznawanie uczniów z typem zadań maturalnych,
        zapoznawanie uczniów ze sposobami sprawdzania i oceniania zadań maturalnych,
        oswojenie uczniów z sytuacją egzaminacyjną, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
        kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju oraz uczenia się,
także dokonywania wyboru poziomu, na którym uczeń zamierza zdawać maturę
z poszczególnych przedmiotów,
        zapoznanie młodych nauczycieli ze sposobem konstruowania zadań sprawdzających nowego typu,
        opisanie najczęściej występujących trudności w rozwiązywaniu zadań maturalnych oraz podejmowanie decyzji metodycznych mających na celu przeciwdziałanie trudnościom,
        dostarczenie nauczycielom informacji umożliwiających dokonanie oceny skuteczności realizowanego procesu kształcenia oraz optymalnego zaplanowania jego kontynuacji,
        dokonanie oceny trafności wyboru realizowanych programów nauczania oraz wykorzystywanych podręczników.
 
Sposoby realizacji:
  1. każdy uczeń przystępuje do wynikającej z harmonogramu próby z: języka polskiego, języka obcego, matematyki, przedmiotu/przedmiotów realizowanych w danej klasie/grupie międzyoddziałowej na poziomie rozszerzonym;
  2. harmonogram badań jest opracowywany i przedstawiany uczniom do 30 września każdego roku szkolnego,
  3. testy przygotują nauczyciele I LO, korzystając z ogólnodostępnych materiałów diagnostycznych lub proponując materiały autorskie,
  4. prace uczniów są kodowane i poprawiane przez zespół nauczycieli, który opracowuje raport z przeprowadzonego badania,
  5. raport sporządzony w programie Excel zawiera: imię i nazwisko ucznia, punktację za poszczególne zadania (w formule zgodnej z ustaleniami zespołu), współczynniki trudności poszczególnych zadań, punkty procentowe uzyskane przez uczniów, średnią klasy, wnioski do dalszej pracy; raporty poszczególnych klas scala nauczyciel odpowiedzialny za próbę, przygotowując w ten sposób informację do programu monitorującego postępy ucznia i na stronę internetową szkoły,
  6. wyniki są przedstawiane uczniom i ich rodzicom w ciągu trzech tygodni od daty przeprowadzenia testowania – sprawdzone prace stają się własnością uczniów, na stronie internetowej szkoły umieszcza się informację o wynikach próby umożliwiającą uczniowi ocenienie swoich wyników na tle klasy i szkoły,
  7. wyniki testowania są wykorzystywane jako podstawa podejmowania przez nauczycieli decyzji metodycznych; uzyskana informacja o stopniu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym jest uwzględniana przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej zgodnie z opisem zawartym w przedmiotowych systemach oceniania,
  8. nieusprawiedliwiona absencja w trakcie przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem próby traktowana jest jako brak zaliczenia obowiązkowej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
 
Załączniki: