Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

Miasto Gorzów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 7659 uczniów i 292 nauczycieli z 75 szkół prowadzących kształcenie ogólne na obszarze MOF Gorzów Wlkp. oraz doposażenie 23 szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym 6 w narzędzia TIK

Dofinansowanie projektu z UE: 7 109 788,68 zł

Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

Kształtowanie kompetencji kluczowych

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

Unijne wsparcie dla gorzowskich nauczycieli szkół i przedszkoli.

Od listopada 2013 r., Miasto Gorzów Wlkp., Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- Lider projektu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny-Partner realizuje
projekt nr WND-POKL.03.05.00-00-053/13 pn.

Wspieranie  rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Załączniki:

Projekt Eduscience

Projekt Eduscience
Realizowana  innowacja pedagogiczna  jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.
W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. 

Wybieram eFizykę

Wybieram eFizykę
Wybieram eFizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Program będzie realizowany, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011, dla 1500 uczniów liceów, techników i liceów profilowanych z całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku.

Z energią na rzecz ochrony klimatu

Z energią na rzecz ochrony klimatu
W roku szkolnym 2010/11 klasa  II humanistyczna z naszego liceum, pod opieką nauczyciela fizyki pana Zbigniewa Łuczki przystąpiła do realizacji projektu " Z energią na rzecz ochrony klimatu", opracowanego przez Fundację GAP Polska.
Celem projektu jest zaangażowanie uczniów do działań na rzecz ochrony klimatu poprzez podniesienie poziomu wiedzy energetycznej uczniów w oparciu o aktywne formy edukacji, a także upowszechnienie w społeczności szkolnej w sposób edukacyjny pojęcie audytu energetycznego. Projekt nastawiono na działania, które można udokumentować w formie zdjęć i filmów.

NEWTON też był uczniem

NEWTON też był uczniem
"NEWTON też był uczniem - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"
 
Projekt realizują cztery wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki i Informatyki
 
Uczniowie - uczestnicy projektu będą mieli okazję zetknąć się z nauką żywą uprawianą przez uczonych chcących dzielić się swoimi fascynacjami. Sami będą mogli popróbować swoich sił w roli naukowców eksperymentując, obserwując, stawiając i obalając kolejne hipotezy.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, konkurs: 1/PO KL/3.3.4/09.

Fizyka jest ciekawa

Fizyka jest ciekawa
Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki. Jego realizację umożliwia wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zestawom dydaktyczno-edukacyjnym przedstawiamy uczniom wiedzę teoretyczną w ciekawy sposób, wskazując jej praktyczne zastosowanie. W ramach projektu przekazaliśmy nasze specjalne "zestawy w walizkach" w ręce młodych adeptów fizyki.

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”.  
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Realizowany jest on w okresie od 18.11.2009 do 31.07.2012 r.
 
Cele projektu to m. in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.

Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-101/09
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich

 
Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 

stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego

  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...