Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

dofinansowanie podręczników

 

Dofinansowanie do podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

 

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
w powyższych punktach
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży, w tym zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Zespole Szkół Odzieżowych wnioski o dofinansowanie można uzyskać w:
- sekretariacie szkoły,
- w gabinecie pedagoga szkolnego,
- w gabinecie psychologa szkolnego.

Wypełniony wniosek, wraz z dołączoną kserokopią Orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, należy złożyć u pedagoga szkolnego
w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016r.

 

 Stypendium szkolne

 

 

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Kwalifikujący się uczniowie muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki:

1) zamieszkują na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,

2) średni dochód w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie ucznia, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie przekracza 514,00 zł netto,

3) złożą odpowiedni wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 15.09.2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w:
- sekretariacie szkoły,
- gabinecie pedagoga szkolnego,
- gabinecie psychologa szkolnego,
- Wydziale Edukacji ul. Okólna 2 lub ze strony internetowej www.edu.gorzow.pl
(w e-publikacjach Wydziału Edukacji, kategoria: Stypendia i zasiłki szkolne, plik: Regulamin i wzory wniosków).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) należy złożyć do 15.09.2016r. u pedagoga lub psychologa szkolnego.

Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie na zasadzie refundacji kosztów poniesionych przez ucznia lub jego rodziców w celach edukacyjnych np.: zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, stroju gimnastycznego, oprogramowania związanego
z kształceniem, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych również pokrycie kosztów dojazdu do szkoły. W celu uzyskania zwrotu wyżej wymienionych kosztów należy gromadzić wszystkie rachunki i faktury z okresu, na który zostało przyznane stypendium.

 

 

Przedmaturalny zawrót głowy …u Rodziców, czyli jak poradzić sobie ze stresem przedmaturalnym swoim i swoich dzieci

Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do matury?
    To, że Ty i Twoje dziecko odczuwacie stres przedmaturalny jest naturalnym stanem rzeczy. Jest to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu Twojego dziecka i zarówno ono, jak i Ty pragniecie aby wszystko poszło jak najlepiej. Nie należy jednak przesadzać z zamartwianiem się i swoim zachowaniem dodatkowo denerwować maturzystę. Dlatego bardzo ważne jest, abyś nauczył się radzić sobie ze swoim stresem i dodatkowo wsparł swoje dziecko przed egzaminem dojrzałości.

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości składania wniosków na Program "Rodzina 500+".

Wnioski przyjmowane będą w GCPR przy ul. Teatralnej 26, pok. nr 2 od 1 kwietnia w godz. 7:30 - 18:00  (po 1 czerwca w godz. 7:30 - 15:15, we wtorki w godz. 7:30 - 16:30).

W dniach 1 - 30 kwietnia wnioski można również składać codziennie w godz. 13:00 - 18:00 w Galerii Askana, Galerii Manhattan i Galerii NoVa Park.

Materiały dla Rodziców

Zamieściliśmy na sttronie materiały opracowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie w ramach programu "Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych".
Zachęcamy  Rodziców do zapoznania się z załącznikami.
 
Mądra pochwała, twórcza krytyka.  Czy umiesz zachęcać dziecko do nauki? - bezpłatny ebook
 

Ubezpieczenie NNW 2017/2018

W załączeniu oferta NNW na rok szkolny 2017/2018, OWU oraz druk zgłoszenia szkody..
Załączniki:

Rada Rodziców 2017/2018

 
Prezydium Rady Rodziców
  • Małgorzata Miszkiewicz– Przewodniczący
  • Justyna Jakajtis– Z-ca Przewodniczącego
  • Gabriela Szarzyńska – Sekretarz
  • Marta Chałupka
  • Katarzyna Szorec
Komisja Rewizyjna
  • Piotr Dadun
  • Katarzyna Gryszczuk

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

RADY RODZICÓW PRZY I LO W GORZOWIE WLKP.

55 1020 1967 0000 8202 0128 4819

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

ul. Puszkina 31

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Przykładowe tytuły wpłat:

Tytuł wpłaty: składka na radę rodziców,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Tytuł wpłaty: fundusz modernizacyjny,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Tytuł wpłaty: studniówka, imię i nazwisko ucznia oraz klasa
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...